MonoGame för nybörjare

Detta är en samlingsartikel för serien ”MonoGame för nybörjare”. I huvudsak bygger den på de Youtube-klipp som listas. Du finner också den grafik/content som används i serien här som nedladdningsbar zip-fil samt lite källkod ifall du missat något.

Grafik och Content

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Källkod

MonoGame för nybörjare - Efter del 5
using System;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;

namespace MyGame
{
  public class Game1 : Game
  {
    GraphicsDeviceManager graphics;
    SpriteBatch spriteBatch;

    private Texture2D normalTexture;
    private Texture2D jumpingTexture;
    private Texture2D crouchTexture;
    private Texture2D fireballTexture;
    private Texture2D currentTexture;

    private Texture2D backgroundTexture;
    private Texture2D layer1Texture;
    private Texture2D layer2Texture;
    private Texture2D layer3Texture;
    private ParallaxTexture layer1;
    private ParallaxTexture layer2;
    private ParallaxTexture layer3;

    private SpriteFont font;

    private List<Vector2> fireballs;
    private int fireballTimer = 120;
    private Random rnd;

    private Vector2 position;
    private Vector2 speed;
    private bool isJumping;
    private bool isCrouching;
    private bool hit;
    private bool isPlaying;
    private double score = 0;

    private const int STARTY = 400;

    public Game1()
    {
      graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
      Content.RootDirectory = "Content";
    }

    protected override void Initialize()
    {
      position = new Vector2(300, STARTY);
      fireballs = new List<Vector2>();
      rnd = new Random();

      base.Initialize();
    }

    protected override void LoadContent()
    {
      // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures.
      spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);

      normalTexture = Content.Load<Texture2D>("normal");
      jumpingTexture = Content.Load<Texture2D>("jump");
      crouchTexture = Content.Load<Texture2D>("crouch");
      fireballTexture = Content.Load<Texture2D>("fireball");

      backgroundTexture = Content.Load<Texture2D>("background");
      layer1Texture = Content.Load<Texture2D>("layer1");
      layer2Texture = Content.Load<Texture2D>("layer2");
      layer3Texture = Content.Load<Texture2D>("layer3");

      layer1 = new ParallaxTexture(layer1Texture, 370);
      layer2 = new ParallaxTexture(layer2Texture, 300);
      layer3 = new ParallaxTexture(layer3Texture, 200);

      font = Content.Load<SpriteFont>("font");
    }

    protected override void UnloadContent()
    {
      // TODO: Unload any non ContentManager content here
    }

    protected override void Update(GameTime gameTime)
    {
      if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed 
        || Keyboard.GetState().IsKeyDown(Keys.Escape))
        Exit();
      var state = Keyboard.GetState();

      if (state.IsKeyDown(Keys.Enter) && !isPlaying)
      {
        Reset();
        isPlaying = true;
      }

      if (!isPlaying)
        return;

      // parallax layers
      layer1.OffsetX += 1.5f;
      layer2.OffsetX += 1.0f;
      layer3.OffsetX += 0.5f;

      score += gameTime.ElapsedGameTime.TotalSeconds;
      position += speed;
      if (position.Y > STARTY)
      {
        position = new Vector2(position.X, STARTY);
        speed = Vector2.Zero;
        isJumping = false;
      }

      speed += new Vector2(0, 0.2f);

      if (state.IsKeyDown(Keys.W) && !isJumping)
      {
        speed = new Vector2(0, -5.0f);
        isJumping = true;
      }

      if (state.IsKeyDown(Keys.S) && !isJumping)
      {
        isCrouching = true;
      }
      else
      {
        isCrouching = false;
      }

      //fireballs!!
      fireballTimer--;
      if (fireballTimer <= 0)
      {
        fireballTimer = 120;

        if (rnd.Next(2) == 0)
        {
          fireballs.Add(new Vector2(800, STARTY));
        }
        else
        {
          fireballs.Add(new Vector2(800, STARTY + 40));
        }
      }

      for (int i = 0; i < fireballs.Count; i++)
      {
        fireballs[i] = fireballs[i] + new Vector2(-2, 0);
      }

      //collision

      if (isJumping)
      {
        currentTexture = jumpingTexture;
      }
      else if (isCrouching)
      {
        currentTexture = crouchTexture;
      }
      else
      {
        currentTexture = normalTexture;
      }

      Rectangle playerBox = new Rectangle((int)position.X, (int)position.Y, 
        currentTexture.Width, currentTexture.Height);
      hit = false;

      foreach (var fireball in fireballs)
      {
        Rectangle fireballBox = new Rectangle((int)fireball.X, (int)fireball.Y, 
          fireballTexture.Width, fireballTexture.Height);

        //Överlappar vi?
        var kollision = Intersection(playerBox, fireballBox);

        if (kollision.Width > 0 && kollision.Height > 0)
        {
          Rectangle r1 = Normalize(playerBox, kollision);
          Rectangle r2 = Normalize(fireballBox, kollision);
          hit = TestCollision(currentTexture, r1, fireballTexture, r2);
          if (hit)
          {
            isPlaying = false;
          }
        }
      }
         
      base.Update(gameTime);
    }

    protected override void Draw(GameTime gameTime)
    {
      //GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);

      spriteBatch.Begin();
      spriteBatch.Draw(backgroundTexture, Vector2.Zero, Color.White);
      layer3.Draw(spriteBatch);
      layer2.Draw(spriteBatch);
      layer1.Draw(spriteBatch);

      if (isPlaying)
      {
        spriteBatch.DrawString(font, ((int) score).ToString(),
          new Vector2(10, 20), Color.White);

        if (hit)
        {
          spriteBatch.DrawString(font, "HIT!!", new Vector2(10, 40), Color.White);
        }

        spriteBatch.Draw(currentTexture, position, Color.White);

        foreach (var fireball in fireballs)
        {
          spriteBatch.Draw(fireballTexture, fireball, Color.White);
        }
      }
      else
      {
        spriteBatch.DrawString(font, "Press ENTER to start!", 
          new Vector2(340, 200), Color.White);
      }

      spriteBatch.End();

      base.Draw(gameTime);
    }

    private void Reset()
    {
      fireballs.Clear();
      fireballTimer = 120;
      score = 0;
    }


    public static Rectangle Normalize(Rectangle reference, Rectangle overlap)
    {
      //Räkna ut en rektangel som kan användas relativt till referensrektangeln
      return new Rectangle(
        overlap.X - reference.X,
        overlap.Y - reference.Y,
        overlap.Width,
        overlap.Height);
    }

    public static bool TestCollision(Texture2D t1, Rectangle r1, Texture2D t2, Rectangle r2)
    {
      //Beräkna hur många pixlar som finns i området som ska undersökas
      int pixelCount = r1.Width * r1.Height;
      uint[] texture1Pixels = new uint[pixelCount];
      uint[] texture2Pixels = new uint[pixelCount];

      //Kopiera ut pixlarna från båda områdena
      t1.GetData(0, r1, texture1Pixels, 0, pixelCount);
      t2.GetData(0, r2, texture2Pixels, 0, pixelCount);

      //Jämför om vi har några pixlar som överlappar varandra i områdena
      for (int i = 0; i < pixelCount; ++i)
      {
        if (((texture1Pixels[i] & 0xff000000) > 0) && ((texture2Pixels[i] & 0xff000000) > 0))
        {
          return true;
        }
      }
      return false;
    }

    public static Rectangle Intersection(Rectangle r1, Rectangle r2)
    {
      int x1 = Math.Max(r1.Left, r2.Left);
      int y1 = Math.Max(r1.Top, r2.Top);
      int x2 = Math.Min(r1.Right, r2.Right);
      int y2 = Math.Min(r1.Bottom, r2.Bottom);

      if ((x2 >= x1) && (y2 >= y1))
      {
        return new Rectangle(x1, y1, x2 - x1, y2 - y1);
      }
      return Rectangle.Empty;
    }
  }
}
ParallaxTexture.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;

namespace MyGame
{
  class ParallaxTexture
  {
    private Texture2D _texture;
    private int _positionY;

    public float OffsetX { get; set; }

    public ParallaxTexture(Texture2D Texture, int PositionY)
    {
      _positionY = PositionY;
      _texture = Texture;
    }

    public void Draw(SpriteBatch spriteBatch)
    {
      int width = spriteBatch.GraphicsDevice.Adapter.CurrentDisplayMode.Width;
      int textureStartX = (int)(OffsetX % _texture.Width);
      int textureWidth = _texture.Width - textureStartX;
      int startX = 0;

      while (startX < width)
      {
        spriteBatch.Draw(_texture, new Vector2(startX, _positionY),
          new Rectangle(textureStartX, 0, textureWidth, _texture.Height), Color.White);
        startX += textureWidth;
        textureStartX = 0;
        textureWidth = _texture.Width;
      }
    }

  }
}
Scroll to top