God Jul 2023

God jul!

Vi vill önska alla prenumeranter och läsare en riktigt god jul! Vi vill också förmedla lite julkänsla med lite programmering som passar högtiden.

Följ processen i Youtube-klippet nedan eller ladda hem koden. Vi har denna gång även gjort en enklare installer för dem som kanske vill provköra direkt.

Xmas.cs
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Media;
using SharpDX.Direct2D1.Effects;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Runtime.InteropServices;
using Drawing = System.Drawing;
using Forms = System.Windows.Forms;

namespace Xmas2023
{
  public class Xmas : Game
  {
    private GraphicsDeviceManager _graphics;
    private SpriteBatch _spriteBatch;

    Texture2D _background;
    Texture2D _textureXmas;
    Texture2D _textureWhite;
    byte[] _rawTexture;

    int _screenWidth;
    int _screenHeight;
    bool wasFocused;

    int _scale = 4;

    List<FallingPixel> _fallingPixels = new List<FallingPixel>();
    List<FallingPixel> _pixels = new List<FallingPixel>();
    Random _random = new Random();
    float[] _baseLine;

    Song song;

    public Xmas()
    {
      _graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
      Content.RootDirectory = "Content";
      IsMouseVisible = true;

      if(GraphicsDevice == null)
      {
        _graphics.ApplyChanges();
      }

      _graphics.IsFullScreen = true;
      _graphics.PreferredBackBufferWidth = GraphicsDevice.Adapter.CurrentDisplayMode.Width;
      _graphics.PreferredBackBufferHeight = GraphicsDevice.Adapter.CurrentDisplayMode.Height;
      _graphics.ApplyChanges();
    }

    protected override void Initialize()
    {
      Drawing.Bitmap bmp = new Drawing.Bitmap(Forms.Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width,
        Forms.Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height);

      using (Drawing.Graphics g = Drawing.Graphics.FromImage(bmp))
      {
        g.CopyFromScreen(0, 0, 0, 0, Forms.Screen.PrimaryScreen.Bounds.Size);
      }

      _screenWidth = GraphicsDevice.PresentationParameters.BackBufferWidth;
      _screenHeight = GraphicsDevice.PresentationParameters.BackBufferHeight;

      _background = new Texture2D(GraphicsDevice, _screenWidth, _screenHeight);
      _textureWhite = new Texture2D(GraphicsDevice, 1, 1);
      int white = int.MaxValue;
      _textureWhite.SetData<int>(new int[] { white });
      _baseLine = new float[_screenWidth / _scale];

      GetTexture2DFromBitmap(bmp);

      for(int x = 0; x<_screenWidth / _scale; x++) 
      {
        for(int y = 0; y<_screenHeight / _scale; y++) 
        {
          _pixels.Add(new FallingPixel(x * _scale, y * _scale, _random.Next(10)));
        }
      }

      base.Initialize();
    }

    public void GetTexture2DFromBitmap(Drawing.Bitmap bitmap)
    {
      BitmapData data = bitmap.LockBits(new System.Drawing.Rectangle(0, 0, bitmap.Width, bitmap.Height), 
        System.Drawing.Imaging.ImageLockMode.ReadOnly, bitmap.PixelFormat);

      unsafe
      {
        uint* byteData = (uint*)data.Scan0;

        // Switch bgra -> rgba
        for (int i = 0; i < data.Height * data.Width; i++)
        {
          byteData[i] = (byteData[i] & 0x000000ff) << 16 | (byteData[i] & 0x0000FF00) | (byteData[i] & 0x00FF0000) >> 16 | (byteData[i] & 0xFF000000);
        }
      }

      int bufferSize = data.Height * data.Stride;
      _rawTexture = new byte[bufferSize];
      Marshal.Copy(data.Scan0, _rawTexture, 0, _rawTexture.Length);
      _background.SetData(_rawTexture);

      bitmap.UnlockBits(data);
    }

    void checkAppRegainedFocus()
    {
      if (!this.IsActive)
      {
        wasFocused = false;
      }
      else if (!wasFocused && _graphics.IsFullScreen)
      {
        wasFocused = true;
        _graphics.ToggleFullScreen();
        _graphics.ToggleFullScreen();
      }
    }

    void SetPixel(int x, int y, Color color)
    {
      for (int xx = x; xx < x + _scale && xx < _screenWidth; xx++)
      {
        for (int yy = y; yy < y + _scale && yy < _screenHeight; yy++)
        {
          int index = xx * 4 + yy * 4 * _screenWidth;
          _rawTexture[index] = color.R;
          _rawTexture[index + 1] = color.G;
          _rawTexture[index + 2] = color.B;
          _rawTexture[index + 3] = color.A;
        }
      }
    }

    protected override void LoadContent()
    {
      _spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);
      _textureXmas = Content.Load<Texture2D>("godjul");

      song = Content.Load<Song>("WinterWonderland");
      MediaPlayer.IsRepeating = true;
      MediaPlayer.Play(song);
    }

    protected override void Update(GameTime gameTime)
    {
      if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed || Keyboard.GetState().IsKeyDown(Keys.Escape))
        Exit();

      if(_pixels.Count > 0 && _fallingPixels.Count < 800)
      {
        int pIndex = _random.Next(0, _pixels.Count);
        _fallingPixels.Add(_pixels[pIndex]);
        SetPixel(_pixels[pIndex].X, _pixels[pIndex].Y, Color.Transparent);
        _pixels.RemoveAt(pIndex);
      }

      foreach(var item in _fallingPixels) 
      {
        item.Update();

        if(item.Position.Y >= (_screenHeight - _baseLine[item.X / _scale] * _scale))
        {
          _baseLine[item.X / _scale] += 0.1f;
          SetPixel(item.X, (int)(_screenHeight - _baseLine[item.X / _scale] * _scale), Color.White);
        }
      }

      _fallingPixels.RemoveAll(p => p.Position.Y > _screenHeight);

      _background.SetData(_rawTexture);
      checkAppRegainedFocus();

      base.Update(gameTime);
    }

    protected override void Draw(GameTime gameTime)
    {
      GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);

      _spriteBatch.Begin();

      _spriteBatch.Draw(_textureXmas, new Vector2(_screenWidth / 2 - _textureXmas.Width / 2,
        _screenHeight / 2 - _textureXmas.Height / 2), Color.White);
      _spriteBatch.Draw(_background, Vector2.Zero, Color.White);

      _spriteBatch.Draw(_textureXmas, new Vector2(_screenWidth / 2 - _textureXmas.Width / 2,
        _screenHeight / 2 - _textureXmas.Height / 2), new Color(0.3f, 0.3f, 0.3f, 0.1f));

      foreach (var pixel in _fallingPixels)
      {
        _spriteBatch.Draw(_textureWhite, new Rectangle((int) pixel.Position.X, (int)pixel.Position.Y, _scale, _scale),
          Color.White);
      }

      _spriteBatch.End();

      base.Draw(gameTime);
    }
  }
}
FallingPixel.cs
using Microsoft.Xna.Framework;

namespace Xmas2023
{
  class FallingPixel
  {
    public int X { get; set; }
    public int Y { get; set; }
    public Vector2 Position { get; set; }
    public Vector2 Velocity { get; set; }

    public FallingPixel(int x, int y, int speed)
    {
      X = x;
      Y = y;
      Position = new Vector2(x, y);
      Velocity = new Vector2(0, 1 - speed / 20f);
    }

    public void Update()
    {
      Position += Velocity;

    }
  }
}
Scroll to top